หน้าแรก | เศรษฐกิจ-ตลาด-การลงทุน | กระทรวงคมนาคมจัดเสวนาและนิทรรศการ 'Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก' ที่โคราช

กระทรวงคมนาคมจัดเสวนาและนิทรรศการ 'Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก' ที่โคราช

image นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 'Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก'

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดเสวนาและนิทรรศการ 'Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก' ระหว่างวันที่ 6 ถึง 9 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเรียนรวมใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 ถึง 2563 ในภาพรวมและภาคอีสานตอนล่าง

นายชัชชาติ   สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” และการเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนโคราชสู่มหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนรวมใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลเอกพฤณท์  สุวรรณทัต นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.สุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรท้องถิ่น นักวิชาการ ประชาชน และสื่อมวลชน มากกว่า 1,000 คน เข้าร่วมเสวนา ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ในวงเงิน 2 ล้านล้านบาท
9

การเสวนาและนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ.  2556 – 2563  และโครงการต่าง ๆ ที่บรรจุในแผนลงทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 615 กิโลเมตร โครงการรถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สายถนนจิระ – ขอนแก่น และสายชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานี


8

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวในการเปิดสัมมนาฯ ว่า รัฐบาลมีนโยบายและความตั้งใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศไทยทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้ากับนานาประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น “ศูนย์กลางระบบการขนส่งแห่งภูมิภาคเอเชีย” อย่างสมบูรณ์ เมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 รัฐบาล


10

โดยกระทรวงคมนาคมจึงจัดการเสวนาและนิทรรศการ “Thailand ๒๐๒๐ ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ในแผนการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2563 แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 8 – 20 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อบอกเล่าถึงที่มาของร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย โครงการลงทุนต่าง ๆ ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ ด่านชายแดนต่าง ๆ ความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนฯ ดังกล่าว รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Thailand 2020 ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์


11

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้จัดเสวนาและนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ในส่วนภูมิภาคครั้งแรกที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 19 – 21 เมษายน 2556 ซึ่งได้รับการตอบรับจากสาธารณะชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้จัดการเสวนาและนิทรรศการ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประตู สู่ภาคอีสาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนลงทุนฯ ให้พี่น้องประชาชนภาคอีสานตอนล่างได้รับทราบอย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่จะลงทุนในแถบพื้นที่อีสานตอนล่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

12

ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในช่วง 7 ปี ต่อไป จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ สร้างรายได้ใหม่ บนพื้นที่ใหม่ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเมืองเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยที่มีความพร้อมทางด้านภูมิศาสตร์ สามารถก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางระบบการขนส่งแห่งภูมิภาคเอเชีย” ต่อไป


13

กระทรวงคมนาคม เชื่อว่าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก”ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะได้ประโยชน์คุ้มค่าจากร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ชมการแสดงของนักเรียน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เลือกชมเลือกซื้อสินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
4.00
AIS SME PACKAGE adv