หน้าแรก | เศรษฐกิจ-ตลาด-การลงทุน | เสริมฐานทายาทธุรกิจ หอฯโคราช อบรมกลุ่ม YES ครั้งที่ 7

เสริมฐานทายาทธุรกิจ หอฯโคราช อบรมกลุ่ม YES ครั้งที่ 7

image

หอการค้าโคราช จัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่รุ่นที่ 7 หรือ YES7(Young Executive Seminar)หลังประสบความสำเร็จจาก 6 รุ่น ที่ผ่านมา สามารถเสริมเกราะและสร้างความรู้ให้กับลูกเฒ่าแก่ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงานว่า วันนี้(9 ก.พ.60) ที่ห้องประชุม อินทนากรวิวัฒน์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดอบรม โครงการ:พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยหอการค้าโคราช ครั้งที่ 7 ซึ่งมีนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นายไพจิตร มานะศิลป์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายการค้าและพาณิชยกรรม, นายวงศกร นิมมิต ประธาน YEC โคราช, ผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และ นางสุณีย์ นนทิการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง

4

โดยนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรนิติบุคคลของภาคเอกชนที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักในระดับต้นๆ ของจังหวัดนครราชสีมา มีพันธกิจเป็นผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนแด่ผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งด้านการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย การจัดโครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยหอการค้าโคราช ครั้งที่ 7 เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาโดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน การจัดงานโครงการครั้งนี้ทราบว่าเป็นการจัดครั้งที่ 7 หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว 6 ครั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

2

ดังนั้นจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของหอการค้านครราชสีมา คือการส่งเสริมการค้า และการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีการเติบโตและการขยายตัวทางการค้า และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเติบโต และแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มทายาทธุรกิจที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจและสานต่อธุรกิจของตนอย่างไร การจัดงานอบรมครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งหลายในจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ และการศึกษาดูงาน ให้เข้าใจกระบวนการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจที่จะสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น 

3

นายสุดที่รัก  พันธ์สายเชื้อ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยหอการค้าโคราช เป็นโครงการของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อตั้งกลุ่มทายาทธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมาขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อเป็นส่วนช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายสำหรับบุตรหลานนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งในตัวเมืองและต่างอำเภอ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ฝึกอบรมที่จะเข้ามารับช่วงดูแลธุรกิจเหล่านั้นให้รู้จักกับหน่วยงาน,องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้พัฒนาเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป จึงต้องเสริมเกราะ และเสริมความรู้ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจับกลุ่มสร้างฐานทางธุรกิจให้เข้มแข็งได้เป็นเครือข่ายเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา  

นายไพจิตร  มานะศิลป์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยหอการค้าโคราช ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 6 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ และกลุ่มทายาทธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเมือง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จึงต้องการเชื่อมโยงและสานต่อโครงการดังกล่าว  ให้กับกลุ่มทายาทธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเชื่อมโยงและสร้างสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น ในรุ่นต่อๆ ไป ได้กำหนดจัดการอบรมสัมมนาโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยหอการค้าโคราช” ครั้ง 7 ขึ้นอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มทายาทธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมการสัมมนา 2.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงให้รู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มลูกเฒ่าแก่ 3.เพื่อเป็นการสร้างฐาน และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา 4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 5.เพื่อเป็นการเพิ่มยอดสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 6.เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มทายาทธุรกิจ

นายวงศกร นิมมิต ประธาน YEC โคราช และรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยหอการค้าโคราช”ครั้งที่ 7 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหอการค้าฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ในด้านการต่อยอดธุรกิจ การบริหารงาน และยังมีการศึกษาดูงานตามบริษัทชื่อดังหลายแห่งเพื่อที่จะได้พบประสบการณ์ตรงจากเจ้าของ และผู้บริหารบริษัทโดยตรงทุกราย

ทางด้านนางสุณีย์  นนทิการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา เล็งเห็นว่าโครงการที่จัดขึ้นดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จไปปรับปรุงและดัดแปลง ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง มัดใจแบงค์อย่างไรให้กู้ได้สำเร็จ เป็นต้น

เมื่อจบการอบรมเราคาดว่าโครงการนี้จะทำให้กลุ่มทายาทธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมอบรมการสัมมนาได้รับความรู้จากการจัดอบรม มีการเชื่องโยงระหว่างกลุ่มทายาทธุรกิจมากขึ้น เกิดเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง หอการค้าฯ จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น กลุ่มทายาทธุรกิจสามารถสานต่องานด้านสังคม และธุรกิจในเครือข่ายได้ง่ายขึ้น และกลุ่มทายาทธุรกิจได้มีโอกาสรู้จักกัน นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนได้เป็นอย่างดีด้วย

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
2.00
ais adv