หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | ประกวดถ่ายภาพ 'ต้องมนตร์อีสานใต้' ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

ประกวดถ่ายภาพ 'ต้องมนตร์อีสานใต้' ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญ นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้” ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาทกำหนดวันส่งภาพ 20 พ.ค. - 10 ก.ค. 2560 นี้

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญ นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้” ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิดในการนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ ๆ ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีสานใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา)

 

9

ประเภทของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป  สำหรับผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย
หัวข้อการประกวด “ต้องมนตร์อีสานใต้”
รางวัลในแต่ละหัวข้อ
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

รวมเงินรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 90,000 บาท
วิธีการส่งภาพประกวด ส่งภาพถ่ายต้นฉบับโดยบันทึกลงแผ่น CD แล้วส่งมาที่
อาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (ประกวดภาพถ่าย)
คณะวิทยาการจัดการ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่ำ 2,400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือ สีใดๆ

2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริงผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ผู้ดำเนินโครงการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

4. ห้ามนำภาพถ่ายที่ได้ส่งไปจำหน่ายในระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์หรือเป็นภาพที่จำหน่ายให้กับผู้อื่นมาใช้ในการประกวด
5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ ในแต่ละหัวข้อ
7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใดทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน


8. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ ผู้ส่งภาพประกวดต้องมี ไฟล์ต้นฉบับที่ถ่ายก่อนการปรับแต่งไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำไฟล์ต้นฉบับมาแสดงได้ในกรณีที่คณะกรรมการ ต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

10. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้ดำเนินโครงการขอกรรมสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
11. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ เขตอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

กำหนดวันส่งภาพ 20 พฤษภาคม 2560 - 10 กรกฏาคม 2560
กำหนดวันปิดรับภาพ10 กรกฏาคม 2560 ประกาศผล20 กรกฏาคม 2560

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
1.นายอภินันท์ บัวหภักดี บรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท
2.นางสาวกิ่งทอง มหพรไพศาล ช่างภาพชำนาญงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
3.นายอดุลย์ ตัณฑโกศัย ช่างภาพสารคดีอิสระ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการส่งผลงาน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-7879-2662 อีเมล์ : korathub@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560


ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv