หน้าแรก | ศิลปะบันเทิง-ท่องเที่ยว | ชมฟรี 1 เดือนเต็ม ! งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราชครั้งที่ 5

ชมฟรี 1 เดือนเต็ม ! งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราชครั้งที่ 5

image มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดงาน เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 ธ.ค. 62 ถึง 5 ม.ค.2563

ราชภัฏโคราช ชวนสัมผัสธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงเกษตร 100 ไร่ พบกับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน งานมหกรรมของกินถิ่นโคราช การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land ชมทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวัน สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และสินค้าเกษตรออร์แกนิคสดๆจากไร่ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี 1 เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 5 ธ.ค. 62 ถึง 5 ม.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา

002

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ รายงานว่า วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข “เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5” ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

009

โดยเริ่ม เวลา 10.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสืบสานรักษาต่อยอด การพัฒนาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน ระหว่าง ม.ราชภัฏนครราชสีมา กับ กองทัพภาคที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือกับ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มีข้อตกลงร่วมกันคือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและสังคมแห่งความพอเพียงด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ในการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

03

รวมถึงการขยายผลความร่วมมือด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครราชสีมาและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจรของจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางเกษตร 100 ไร่ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

004

ต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สร้างสุขให้ชีวิต ด้วยเกษตรพอเพียง” โดย คุณโจน จันได แห่ง
“สวนพันพรรณ” คุณเสาวนีย์ สังขาระ (พี่เนาว์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี

005

จากนั้น เวลา 16.30 น. พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5 โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินร่วมกันต่อด้วยประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ปลูกต้นทานตะวัน ป้อนนมแพะและร่วมชมนิทรรศการภายในงาน

006

งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช เปิดให้เข้าชมฟรีบนเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการสดุดี รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land ป้อนนมและอาหารลูกแพะ ชมทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวันหลังนา สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ลอดซุ้มอุโมงค์ฟักแฟงยักษ์ สะพานป่าไผ่ เห็ดเศรษฐกิจ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก 100 ไร่ Shop นอกจากนี้ยังจัดให้มีฐานการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) การสาธิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีคนบ้านเอง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

007

สำหรับการเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช หัวใจหลักคือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักชัยในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน นำไปสู่การสนองพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำไปสู่การผลักดันให้เกษตร 100 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาดูงานวิชาการทางการเกษตรให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

008

เป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก ซึ่งผู้สนใจเที่ยวชมงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2517 หรือที่ 08-1975-5606, 08-1592-6658, (เปิดชมฟรีตลอดงาน)

110

111

**ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทภ.2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ สืบสาร รักษา ต่อยอด
https://www.youtube.com/watch?v=LTLOufwXkiw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0SvsC0DEvbU9zyZ4wuZu5MWtAbvOoNsggP8F6eqN-pyioStZs8SDTEmVE


ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv