หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | โคราชเปิดโครงการ 'โคราชเมืองสะอาด'

โคราชเปิดโครงการ 'โคราชเมืองสะอาด'

image นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

ผู้ว่าฯโคราชเปิดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น น่าอยู่

วันนี้ (19 ม.ค. 55) ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เพื่อ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเมืองที่มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น น่าอยู่ ประชาชนมีคูณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนใฝ่ใจธรรม สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่กำหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการโคราชเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (Korat Green and Clean City)

 

โดยมีเป้าหมายดำเนินการรณรงค์ด้านความสะอาดในกลุ่มเป้าหมายหลัก ๘ กลุ่ม ได้แก่ สถานที่ราชการในจังหวัด ทีว่าการอำเภอ ที่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบันการศึกษา วัด/ศาสนสถาน สถานประกอบการ และสถานบริการ และสถานบริการสาธารณะ ถนนสายหลัก – ถนนสายรอง สถานที่ท่องเที่ยว ทั้ง ๓๒  อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมาโดย อาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมเปิดตัวโครงการในครั้งนี้มีประชาชนจากทุกภาคส่วนกว่า 2,500 คน ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย พร้อมฉีดน้ำล้างทำความสะอาดตามถนน และสถานที่ต่างๆพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนร่วมกันตระหนัก และรณรงค์พัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดนครราชสีมา

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
AIS SME PACKAGE adv