หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | ราชภัฏโคราช MOU บ้านเมตตาเสริมสร้างสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ราชภัฏโคราช MOU บ้านเมตตาเสริมสร้างสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

image

ราชภัฏโคราช จับมือ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา MOU เสริมสร้างสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางมาลา เที่ยงจรรยา ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา ลงนามในบันทึกร่วมกัน ต่อด้วยผู้ร่วมลงนาม นายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา และผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมความเป็นอยู่ การฝึกอาชีพของผู้บกพร่องทางจิต ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

7

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศ เกี่ยวกับการให้ความสำคัญแก่ผู้บกพร่องทางจิตและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการร่วมมือกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา ในการแสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์

โดยคำนึงถึงศักยภาพบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอันเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาต่อการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางจิต และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งด้านการช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละมีความมุ่งมั่นต่อการช่วยเหลือพัฒนาสังคม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการให้ความรัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
AIS SME PACKAGE adv