หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | มทส.โคราชสุดเจ๋ง คิดค้นประดิษฐ์ 'เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง' ลำแรกของโลก

มทส.โคราชสุดเจ๋ง คิดค้นประดิษฐ์ 'เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง' ลำแรกของโลก

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดตัวสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 'เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง' เพื่อใช้กับแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่เป็นผลสำเร็จ สามารถบังคับทิศทางได้ด้วยระบบ GPSและรีโมทคอลโทรล รัศมีการทำลายลูกน้ำยุง 3 เมตร ตอบโจทย์กำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่และในพื้นที่จำกัด

ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการแถลงข่าวผลงานวิจัย “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง”พร้อมนักวิจัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

 

003

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า มทส. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่แรกก่อตั้ง ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สามารถปรับแปลง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงธำรงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่งผลิตผลงานวิจัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้น คำว่า “จากหิ้ง สู่ห้าง” จากนี้ไปจะไม่เป็นเพียงการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงเท่านั้น แต่หากสามารถต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) และหากก้าวไปสู่กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ถือเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งในการสร้างแรงงานคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่ป้อนสู่สังคม

การเปิดตัวผลงานวิจัย “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” ในวันนี้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับสังคม ด้วยการวิจัยคลื่นอัลตราโซนิค ในย่านความถี่ที่เหมาะสมกับการกำจัดลูกน้ำยุงได้สำเร็จ โดยไม่ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ไม่ทำลายหรือสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 กระทั่งประสบความสำเร็จดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยภายในวังสระปทุม ถือเป็นอีกผลงานวิจัยและนวัตกรรมหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัย

004

รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า งานวิจัยดังกล่าว เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงคลื่นอัลตราโซนิค ระบบ 1 หัวจ่าย ที่ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยในปี 2553 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและนำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้งานกว่า 200 เครื่อง ทั้งนี้ จากการนำไปใช้จริงพบว่า ยังมีพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการนำเครื่องมือแบบเดิมไปใช้งาน อาทิ แหล่งน้ำขังขนาดใหญ่และท่อระบายน้ำ จึงได้พัฒนางานวิจัยโดยสร้างเรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง โดยแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบวงจรคลื่นอัลตราโซนิคระบบ 4 หัวจ่าย และการออกแบบเรือให้มีสมรรถนะครอบคลุมและเหมาะสมในการใช้งาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้ระยะเวลาในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน 6 เดือน

 

005

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยถึง เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (ULTRASONIC TRANSDUCER TO ELIMINATE MOSQUITO LARVAE) ว่า ได้ถูกพัฒนามากจากอุปกรณ์ประเภททรานสดิวเซอร์ คือการสร้างคลื่นกลที่ความถี่ย่านอัลตราโซนิค ซึ่งได้จากการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการของวงจรกำเนิดความถี่ (Oscillator) ที่ความถี่ย่านอุลตราโซนิคขนาด 20 กิโลเฮิร์ทซ ร่วมกับวงจรแปลงผันกำลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (DC to DC Converter) เพื่อให้มีขนาดพิกัดความแรงของสัญญาณสูงขึ้น ซึ่งเมื่อส่งสัญญาณผ่านไปยังอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ที่เชื่อมต่อกับแท่นโลหะจะถูกแปรสัญญาณให้อยู่ในรูปคลื่นกลที่มีความถี่เดียวกัน และจะนำคลื่นดังกล่าวแพร่กระจายลงสู่บริเวณที่มีน้ำเป็นตัวกลางเมื่อพลังงานแพร่กระจายลงสู่น้ำจะไปทำลายวัฏจักรการเจริญเติบโตลูกน้ำยุงไม่ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นยุงตัวเต็มวัยได้

 

002

โดยในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของ “เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง” เพื่อใช้กับแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่ คูน้ำ ลำคลอง หรือ ท่อระบายน้ำ โดยติดตั้งเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงคลื่นอัลตราโซนิคจำนวน 4 ชุด เพื่อเพิ่มรัศมีการทำงานให้สามารถใช้งานได้กับแหล่งน้ำขังขนาดใหญ่โดยไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตอื่น และระบบควบคุมเรือบริเวณกลางลำเรือ ใช้อุปกรณ์ในการควบคุมและแสดงผลชุด Flight Control โดยติดตั้งระบบ GPS เพื่อสามารถระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ และใช้ในการเคลื่อนที่อัตโนมัติไปยังพิกัดที่ต้องการ สามารถบังคับและควบคุมได้ทั้งแบบบังคับเอง (manual) และระบบ data link ซึ่งเป็นชุดควบคุมแบบอัตโนมัติผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะของการกำจัดลูกน้ำยุงได้อย่างคลอบคลุม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถสกัดกั้นการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ต้นทุนในการผลิตต่อลำประมาณ 100,000 บาท

006

อาจารย์ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงการออกแบบตัวเรือและระบบการขับเคลื่อนว่า ได้ออกแบบเป็นเรือท้องแบนเพื่อประหยัดพลังงาน และใช้ในน้ำตื้นได้ดี สามารถขับเคลื่อนได้ที่ความเร็วต่ำ ลำเรือแบ่งเป็น 2 ฝั่งทางด้านข้างถูกเชื่อมต่อกัน เพื่อติดตั้งเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงคลื่นอัลตราโซนิค 4 ชุด และระบบควบคุมเรือบริเวณกลางลำเรือ ลำเรือมีขนาดความยาว 100 เซนติเมตร ความกว้าง 67 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม ใช้ Fiberglass เป็นวัสดุในการสร้างตัวเรือ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ระบบขับเคลื่อนใช้หลักการ Thrust Vectoring เป็นการควบคุมทิศทางของแรงขับโดยตรง ไม่ใช้หางเสือ เพื่อให้เรือสามารถเลี้ยวมุมแคบได้ดี รัศมีวงเลี้ยว 1 เมตร การควบคุมเรือ ทำได้ทั้งแบบบังคับเอง (manual) ผ่านรีโมทคอนโทรล และแบบอัตโนมัต (automatic) โดยผ่านชุดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนเรือ สามารถกำหนดให้เรือไปตามจุดต่าง ๆ ได้โดยผ่านระบบดาวเทียม GPS ความเร็วสูงสุดของเรือ  เดินหน้า 7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ถอยหลัง 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรล 800 เมตร และควบคุมผ่านดาวเทียมหรือระบบ GPS ไม่จำกัดระยะทาง  ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ 32 bit สามารถทำงานต่อเนื่อง 2 ชั่วโมงต่อการชาร์ทไฟ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ เรืออัตโนมัติกำจัดลูกน้ำยุง ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรไว้เรียยบร้อยแล้ว สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี

รายชื่อคณะผู้วิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์     คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา              หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้                          อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์                    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5. อาจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย                        อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6. นายศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์                              นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. นายณัฐกิจ ทองดี                                      นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8. นางสาวสุขธิดา วาตรีบุญเรือง                          นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv