หน้าแรก | ข่าวทั่วไป | ราชภัฎโคราช พร้อม ! เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาตร์ รับรุ่นแรก 72 คน

ราชภัฎโคราช พร้อม ! เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาตร์ รับรุ่นแรก 72 คน

image

ม.ราชภัฏโคราชเปิดตัวหลักสูตรใหม่พยาบาลศาสตรบัณฑิต หวังสร้างบุคคลกรทางการแพทย์บนเส้นทางสีขาว ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ และตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของคนในท้องถิ่น เผยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว พร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 รุ่นแรกจำนวน 72 คน

00001

 

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ รายงาน เมื่อ 17 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ฝึกทักษะการพยาบาลเสมือนจริง ชั้น 4 อาคาร 31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม NURSE NRRU Open House 2022 การเดินทางบนเส้นทางสีขาว สู่วิชาชีพพยาบาล และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งแถลงข่าวเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

 

01

เจตนารมณ์การจัดตั้ง

ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เปิดเผยถึง ประเด็นการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และการขับเคลื่อนสู่สังคม จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ได้เรียนในสาขาพยาบาลใกล้บ้าน เพราะจากการสำรวจพบว่ามีความต้องการสูง จึงต้องการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนในท้องถิ่น และในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตระหนักในบทบาทการร่วมแก้ไขปัญหาความขาดแคลน

 

02

 

จากการสำรวจความต้องการในการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560-2563 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ทั้งหมด 23 โรงเรียน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จำนวน 5 โรงเรียน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน พบว่ามีจำนวนนักเรียนที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในเขตสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คิดเป็นร้อยละ 64.00 จากนักศึกษาที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้งหมดและในจังหวัดนครราชสีมาสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้งสิ้น 3 สถาบัน สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ได้เพียง 350 คนต่อปี จากความต้องการของผู้สมัครมีจำนวนมากกว่า 2,000 คน

 

03

004

 

ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพที่ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก สำเร็จไปปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

จึงได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ส่งเสริม และป้องกันโรคแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานสถานพยาบาล ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในชุมชน โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดนครราชสีมาและระดับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

 

04

 

โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้วในวันที่ 17 มกราคม 2565 และ สภาการพยาบาลได้ตรวจเยี่ยมและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ แล้วในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บัดนี้คณะมีความพร้อมได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 72 คน โดยเปิดรับในระบบ TCAS รอบโควตาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าศึกษา

การขับเคลื่อนสู่สังคม

นอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน ตามความต้องการแล้วคณะพยาบาลมีภารกิจ วิจัย บริการวิชาการทำนุศิลปวัฒนธรรม โดยปัจจุบันได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้ป่วย (care giver) ในพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง และมุ่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มผู้ดูแลเพื่อรับดุแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอาชีพและช่วยเหลือสังคมไปในเวลาเดียวกัน

คณะมุ่งมั่นในการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรมโดยร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชน และการสร้างโอกาสโดยการให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นและขาดแคลน ที่เป็นลูกหลานในเขตที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

 

06


ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวถึงประเด็น : การจัดการเรียนการสอน ,ห้องปฏิบัติการ , สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์

การเรียนการสอน ทางการพยาบาลมีสามส่วนในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ เรียนในส่วนของทฤษฏีเนื้อหาในชั้นเรียน แบบActive learning  ฝึกทดลองในห้องทดลอง และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลระดับจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวชและมีการศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ เน้นการเรียนให้ปฏิบัติได้จริง ตามมาตรฐานวิชาชีพและมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน ภาษาอังกฤษเยี่ยม วิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น มีความเป็นผู้นำมีความเท่าทันเทคโนโลยี

 

07

08

ห้องปฏิบัติการ คณะได้เตรียมห้องปฏิบัติการที่เป็นเหมือนโรงพยาบาลจำลอง มีหุ่นฝึกปฏิบัติเสมือนจริง ให้พร้อมฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้มีชุดฝึกเล็กสำหรับยืมฝึกได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองต่อเนื่องจนมั่นใจ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน คณะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนแบบ active learning ดังนั้นจึงจัดให้มีทรัพยากรทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือทั้งออนไลน์ และในสำนักวิทยบริการ ที่พร้อมเพียงพอต่อการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง มีพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถใช้ในการประชุมกลุ่ม

 

006

 

นอกจากนี้ด้วยศักยภาพมหาวิทยาลัยมีสถานที่ในการออกกำลังกาย มีหอพัก มีร้านอาหาร ไปรษณีย์ ที่อำนวยความสะดวกครบถ้วน และมีคณะต่างๆที่พร้อมเป็นเครือข่ายในการร่วมเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมสหสาขา สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย และคณะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา การเดินทางสะดวก

 

009.jpg

09

 

ครบครันทันสมัย- ศูนย์ฝึกทักษะทางการพยาบาลเสมือนจริง นอกจากกิจกรรมในงานนำเสนอการจัดการเรียนการสอน แสดงศักยภาพของ อาจารย์ - บุคลากร ประจำคณะแล้ว  พร้อมโชว์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลที่ครบครันทันสมัย เป็นศูนย์ฝึกทักษะทางการพยาบาลเสมือนจริงเพื่อให้สอดรับกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี และป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยแบ่งกลุ่มห้องปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 

10

11

 

กลุ่มที่ 1 ห้องปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมครบทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ ห้องการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และห้องการพยาบาลอนามัยชุมชน รวมทั้งห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 ห้อง และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 ห้อง

 

12

13

 

กลุ่มที่ 2 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง จำนวน 3 ห้อง

ได้แก่ ห้อง Simulation Lab (SIM MAN), ห้อง Simulation Lab (SIM MOM) และ ห้อง Simulation Lab (SIM BABY)

 

14

15

 

กลุ่มที่ 3 ห้อง Anatomy Lab (พร้อมปรับปรุงเป็นห้อง Smart Classroom)ห้องปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละห้อง จัดไว้เพื่อสำหรับไว้เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติการพยาบาล ตามสถานการณ์จำลอง มีหอผู้ป่วยจำลอง  มีอุปกรณ์การศึกษาครอบคลุมทุกสาขาการพยาบาล ได้แก่ หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน หุ่นฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพเด็กและผู้ใหญ่ และอุปกรณ์การฝึกทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ห้องสาธิตและห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ครอบคลุมการพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาลในสาขาหลัก

 

16

17

สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

-เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์   http://entrance.nrru.ac.th

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์

http://entrance.nrru.ac.th หรือที่ Facebook Fanpage: งานจัดรับนักศึกษา ราชภัฏโคราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3120, 3121

 

19.jpg

20

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv