หน้าแรก | การเมือง | ผลออกเสียงประชามติโคราชโหวตเห็นชอบ 64% พื้นที่ 3 อำเภอเพื่อไทยโหวตโน

ผลออกเสียงประชามติโคราชโหวตเห็นชอบ 64% พื้นที่ 3 อำเภอเพื่อไทยโหวตโน

image

โคราชเผยรายงานผลคะแนนการออกเสียงประชามติร่าง รธน.และคำถามเพิ่มเติม (อย่างไม่เป็นทางการ) เสียงส่วนใหญ่จาก 32 อำเภอโหวตรับร่าง รธน.ร้อยละ 64 อ.เมืองมากสุด ประเด็นคำถามพ่วงโหวตรับร้อยละ 60.75 ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 59.83 ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ เจาะพบพื้นที่ฐานเสียงพรรคเพื่อไทยในเขตเลือกตั้งที่ 5-6-7 โหวตโนไม่รับร่าง มี 3 อำเภอ เมืองยาง, บัวลาย และสีดา แห่โหวตโนไม่รับทั้งร่างและคำถามพ่วง

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ รายงานผลคะแนนการออกเสียงประชามติ 2559 (อย่างไม่เป็นทางการ) ประเด็นคำถามที่1 (ร่างรัฐธรรมนูญ)ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.. .ทั้งฉบับ ประเด็นคำถามที่2 (คำถามพ่วง) ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งรายงานผลคะแนนการออกเสียงประชามติ(อย่างไม่เป็นทางการ)จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอ จำนวนหน่วย 4,374 หน่วย ผู้มีสิทธิออกเสียง 2,039,515 คน ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 1,220,146 คน คิดเป็นร้อยละ 59.83 บัตรเสีย 38,543 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.16 ประเด็นคำถามร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบ 720,023 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 ไม่เห็นชอบ 402,339 คิดเป็นร้อยละ 35.85 ประเด็นคำถามเพิ่มเติม เห็นชอบ 639,429 คิดเป็นร้อยละ 60.70 ไม่เห็นชอบ 413,971 คิดเป็นร้อยละ 39.30

เจาะรายอำเภอจังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ มีอำเภอที่เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ 29 อำเภอ เรียงตามลำดับ 5 อำเภอที่ประชาชนเห็นชอบมากที่สุด อ.เมือง 142,682 คน(ไม่เห็นชอบ 55,277 ),อ.ปากช่อง 50,172 คน(ไม่เห็นชอบ 26,852),อ.โนนสูง 38,385 คน(ไม่เห็นชอบ 16,776), อ.พิมาย 38,213 คน(ไม่เห็นชอบ 18,846), อ.ปักธงชัย 38,213 คน(ไม่เห็นชอบ 18,805) และอำเภอที่ประชาชนไม่เห็นชอบไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 3 อำเภอ คือ อ.เมืองยาง 5,449 คน(เห็นชอบ 5,323) อำเภอสีดา 5,104 คน (เห็นชอบ4,232) อ.บัวลาย 4,943 คน(เห็นชอบ 4,459 )

ประเด็นคำถามเพิ่มเติมจาก 32 อำเภอ มีประชาชนเห็นชอบ 25 อำเภอ เรียงตามลำดับ 5 อำเภอที่ประชาชนเห็นชอบมากที่สุด อ.เมือง 131,648 คน(ไม่เห็นชอบ 56,978) อ.ปากช่อง 45,444 คน(ไม่เห็นชอบ27,837 )อ.โนนสูง 33,986 คน (ไม่เห็นชอบ 17,712)อ.พิมาย 33,884 คน(ไม่เห็นชอบ 19,720)อ.ปักธงชัย 31,904 คน(ไม่เห็นชอบ 19,374)

ส่วนอำเภอที่ประชาชนไม่เห็นชอบกับคำถามเพิ่มเติม 7 อำเภอ โดยอำเภอที่ไม่เห็นชอบเรียงตามลำดับจำนวนประชาชน ได้แก่ อ.ประทาย 14,961 คน(เห็นชอบ 13,785)อ.แก้งสนามนาง 6,955 คน(เห็นชอบ 6,242)อ.ลำทะเมนชัย  5,791 คน(เห็นชอบ 5,732)อ.เมืองยาง 5,396 คน(เห็นชอบ 4,609) อ.สีดา 5,102 คน(เห็นชอบ 3,673) อ.บัวลาย5,005 คน(เห็นชอบ 3,861)อ.บ้านเหลื่อม 4,169 คน(เห็นชอบ 3,578)

สรุปจาก 32 อำเภอ อำเภอที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และไม่เห็นชอบกับคำถามพ่วง มี 3 อำเภอ 
1.อ.เมืองยาง (เขตเลือกตั้งที่ 7 พื้นที่การเมืองของนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
2.อ.บัวลาย (เขตเลือกตั้งที่ 5 พื้นที่การเมืองของนายโกศล  ปัทมะ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
3.อ.สีดา (เขตเลือกตั้งที่ 5 พื้นที่การเมืองของการนายโกศล ปัทมะ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)

และอำเภอที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด 7 อำเภอ
1.อ.เมืองยาง (เขตเลือกตั้งที่ 7 พื้นที่การเมืองของนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
2.อ.บัวลาย (เขตเลือกตั้งที่ 5 พื้นที่การเมืองของนายโกศล  ปัทมะ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
3. อ.สีดา (เขตเลือกตั้งที่ 5 พื้นที่การเมืองของนายโกศล  ปัทมะ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
4. อ.ลำทะเมนชัย (เขตเลือกตั้งที่ 7 พื้นที่การเมืองของนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
5. อ.แก้งสนามนาง(เขตเลือกตั้งที่ 5 พื้นที่การเมืองของนายโกศล  ปัทมะ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
6. อ.บ้านเหลื่อม (เขตเลือกตั้งที่ 6 พื้นที่การเมืองของนายสุชาติ  ภิญโญ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)
7. อ.ประทาย (เขตเลือกตั้งที่ 7 พื้นที่การเมืองของนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย)

 ** ดูตารางผลคะแนนการออกเสียงประชามติ จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ (อย่างไม่เป็นทางการ)

6

7

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv