หน้าแรก | การเมือง | กองทัพภาคที่ 2 ประชุมขับเคลื่อนแผนงานปรองดองรับฟังความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 2 ประชุมขับเคลื่อนแผนงานปรองดองรับฟังความคิดเห็น

image

มทภ.2 ประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระดับกอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 23 มีนาคม 2560 นี้

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์รายงาว่า เวลา 10.00 น.วันนี้ (27 ก.พ.60) ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒  เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระดับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

3

ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ (ป.ย.ป)จำนวน 4 คณะ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการทุกคณะ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม คือ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งมีพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ และเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นกรรมการ และได้เชิญคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กรอบระยะเวลา การดำเนินงาน รวมทั้งประเด็นหารือ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และประชาชนทุกภาคส่วน เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

4

ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือการรับฟังความคิดเห็น, การประชุมกลุ่มย่อย, การจัดเวทีสาธารณะ และการจัดทำสัญญาประชาคม ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นนั้นจะมีกองอำนวจการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จะกำกับดูแลในภาพรวมระดับภาค และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคจังหวัด จะกำกับดูแลการดำเนินการในภาพรวมบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อจัดการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง จากภาคประชาสังคมทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น, กลุ่มนักวิชาการ, กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน ผ่านประเด็นคำถามจำนวน 11 ข้อ โดยในแต่ละพื้นที่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลกลุ่มต่างๆ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนได้

6

โดยผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งรับผิดชอบในระดับพื้นที่ ได้สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 รับผิดชอบในระดับภาค  และผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จภายใน 23 มีนาคม 2560 นี้

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv