หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | หอฯโคราช ร้องผู้ว่าฯ ขอขยายเวลา 60 วัน ก่อนจัดทำผังเมืองรวมใหม่

หอฯโคราช ร้องผู้ว่าฯ ขอขยายเวลา 60 วัน ก่อนจัดทำผังเมืองรวมใหม่

image

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ยื่นหนังสือขอเวลาจากผู้ว่าฯ 60 วัน รวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน ก่อนจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เหตุได้รับการร้องเรียนจากสมาชิก หวั่นกระทบเศรษฐกิจภาพรวมในเขตเมือง อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง

เภสัชกรจักริน  เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด  บัญชีท้ายข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึง 12  มกราคม 2558

 

02

 

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน และเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและการเมือง และเป็นตัวแทนภาคธุรกิจ  เพื่อปกป้องและรักษาความเป็นธรรมทางธุรกิจ ให้แก่สมาชิกและนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา  เพราะเห็นว่าจะทำให้การขยายตัวของเมืองนครราชสีมาเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย  มีความสะดวกสบาย  ความสวยงามน่าอยู่อาศัย  ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชน  อีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

เนื่องด้วยนับแต่มีการปิดประกาศแผนที่ แผนผัง  ข้อกำหนด  บัญชีท้ายข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำร้องขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก  ในวันที่  12  มกราคม 2558 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้รับข้อมูลคำร้องเรียนจากสมาชิกฯ นักธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจการค้าอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก (SMEs) ว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา(ปรับปรุงครั้งที่ 3) นั้นยังไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  มีข้อจำกัดหลายประการอันเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเมืองนครราชสีมาในอนาคต 

 

 

03

 

 

อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งทางรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายในการพัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการลงทุน นอกจากนั้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ยังมีการเพิ่มเติมข้อกำหนด เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2547 ในบริเวณพื้นที่กลางใจเมืองนครราชสีมา กล่าวคือ ได้มีการกำหนดให้ที่ดินบริเวณหมายเลข 9.1 ถึงหมายเลข 9.6 ให้เป็นพื้นที่สีน้ำตาลอ่อนโดยเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเดิมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 ได้กำหนดพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก(สีแดง)โดยการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ดังกล่าวทำให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบหลายประการ ประกอบกับยังมีประชาชนจำนวนมากยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดเหตุผลของการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน  เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลข้อโต้งแย้งและศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสรุปข้อมูล และนำเสนอความเห็นข้อเสนอแนะต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการขอให้แก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนครราชสีมา ให้ครบถ้วนรอบด้าน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน จึงขอโอกาสในการนำเสนอข้อมูลสรุปความเห็นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60  วัน  นับแต่วันที่ 12 มกราคม 2558

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv