หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | ราชภัฏโคราช ปลุกพลังทุกหน่วยงาน MOU ต่อต้านการทุจริต

ราชภัฏโคราช ปลุกพลังทุกหน่วยงาน MOU ต่อต้านการทุจริต

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมพลัง 20 หน่วยงาน MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อการทุจริต ภายในมหาวิทยาลัย เผยเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ (13 มิ.ย.)ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ตึก 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริต  ตามโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย  บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการลงนาม จากนั้นคณบดีทั้ง 6 คณะ ผู้อำนวยการศูนย์ สำนักทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกร่วมกัน

 

002

สำหรับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือกัน ระหว่างทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้ง 20 หน่วยงาน ในการตกลงร่วมกันที่เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)

 

003

 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessent:ITA) นโยบายของรัฐบาล ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตามกรอบดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบวล ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้ โดยมีเจตนารมณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์

 

004


1.1 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตแก่นักศึกษา ผู้ปกครองหรือประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

 

005


1.2เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) รวมถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 

11

ข้อ 2 การลงนามความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของความร่วมมือทุกประการ จึงได้ลงนามร่วมกันของทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาไว้เป็นหลักฐาน

013

014

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv