หน้าแรก | ประชาสังคม-ร้องทุกข์ | เกษตรกรโคราช เฮลั่น ! บจธ.จัดสรรที่ดินทำกิน สร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรโคราช เฮลั่น ! บจธ.จัดสรรที่ดินทำกิน สร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

image

บจธ.จัดเวทีชาวบ้านชวนคิดชวนคุยเสวนา ถึงร่างกฎหมายจากโมเดลสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อ.พิมาย ด้านเกษตรกรโคราช ขอบคุณลุงป้อม หลังสั่ง บจธ. ดูแลช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรทุกพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อให้แก้ปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวโคราชฟอรั่มออนไลน์ รายงานว่า วันที่ 26 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 

002      พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ลงพื้นที่โครงการฯ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บจธ.ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปแล้ว 11 พื้นที่ และสหกรณ์การเกษตร 1 พื้นที่ ครอบคลุมทั้ง 5 ภาค ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ เนื้อที่รวม 1,234 –2 -17.7 ไร่ จำนวน 482 ครัวเรือน และยังมีโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว 387 ราย โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เนื้อที่ 741-3-91.5 ไร่ จำนวนเกษตรกร 500 ครัวเรือน

003

 

ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินทั่วประเทศ โดยได้สั่งการให้ บจธ. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และจัดหาตลาดนัดชุมชนให้แก่ทุกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ.

 

004

 

โดยปัจจุบันทุกชุมชนมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเป็นทีน่าชื่นชมมาก เกษตรกรทุกพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจากได้ติดตามรับฟังเสียงพี่น้องและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทุกคนต้องการให้ บจธ.แก้ปัญหาให้ทั่วประเทศ และพร้อมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบัน บริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ.....ให้จัดตั้งหน่วยงาน เพื่อให้แก้ปัญหาการเข้าถึงที่ดินได้ที่รวดเร็วและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

 

005

006

 

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน หลังจากที่ บจธ. ได้สนับสนุนที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร อบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อให้กลุ่มมีระบบบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง

 

007

 

โดยดำเนินการจัดหาที่ดินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามที่กลุ่มร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดจำหน่าย และประสานการจัดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพียงพอในช่วงการระบาดโควิท-19 ผ่านระยะเวลามาเพียง 1 ปี มีผลตอบรับที่ดี ทุกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ. สามารถสร้างรายได้รายครัวเรือนจากผลผลิตที่ปลูกในชุมชนได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 6,000-10,000 บาท/ครัวเรือน กลุ่มสามารถผ่อนชำระค่าเช่าของ บจธ. ได้อย่างสบาย ส่งผลให้ให้สมาชิกในชุมชนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในช่วงของภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้

 

008

009

         

ในวันนี้ บจธ. ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนา ย้อนเรื่องราวความหลังความฝันและความจริงสู่ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนพ.ศ.... เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อยืนยันถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ถาวรภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมกราคม 2565 

 

010

011

โดยเป็นการจัดเวทีชาวบ้านชวนคิดชวนคุยเสวนาถึงร่างกฎหมายจากโมเดลสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา รวมแล้วกว่า 150 คน โดยเป็นการเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของเกษตรกรที่เคยไร้ที่ดินทำกิน คนยากจน เกษตรกรที่เคยได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา ที่อยู่ในโครงการดังกล่าว

 

012

013

 

ซึ่งได้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ยื่นเรื่องของความช่วยเหลือมายัง บจธ.เนื้อที่รวม 150 ไร่เศษ สมาชิก 4ครัวเรือนฯเป็นระยะเวลา๒ ปี สมาชิกมีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ พื้นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จนเกิดผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบ หรือตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) ของการดำเนินงานของ บจธ.เป็นที่มาของจัดงาน “บจธ. มอบที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

 

โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยพิธีมอบสิทธิในที่ดินตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. จัดขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อแสดงให้เห็นความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นรูปธรรม  สร้างความรับรู้ และสร้างภาคีความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้การดำเนินการในการพิจารณาร่างกฎหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีเกษตรกรทั้งที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว ส่วนราชการจังหวัด สื่อมวลชน และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างขอความช่วยเหลือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 13 แห่ง เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

 

** ทั้งนี้เกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

- กรณีขอรับความช่วยเหลือในการกระจายการถือครองที่ดิน

ติดต่อ กองบริหารจัดการที่ดิน โทร 0 2278 1648 ต่อ 501, 511

- กรณีขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิหรือจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน

ติดต่อ กองบริหารสินเชื่อ โทร 0 2278 1648 ต่อ 601, 602, 610

หรือสอบถามพูดคุยได้ที่ inbox เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/

 

 

ข่าวประกอบ

https://www.thairath.co.th/news/politic/2274572

“บิ๊กป้อม” ไปโคราชมอบสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกร-ผู้ยากจน

 

 

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv