หน้าแรก | รายงานพิเศษ | Butterfly in love 'ผีเสื้อสื่อรัก' มทส.จัดกิจกรรมรับเทศกาลวาเลนไทน์

Butterfly in love 'ผีเสื้อสื่อรัก' มทส.จัดกิจกรรมรับเทศกาลวาเลนไทน์

image พร้อมเปิดให้คู่รักจดทะเบียนสมรสในอุทยานผีเสื้อเป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดเทศกาลท่องเที่ยวต้อนรับวันแห่งความรัก ในโครงการผีเสื้อสื่อรัก ใช้ผีเสื้อเป็นสื่อกลาง ให้ประชาชน รัก หวงแหนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เน้นกิจกรรมหลากหลาย พร้อมเปิดให้คู่รักจดทะเบียนสมรสในอุทยานผีเสื้อเป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมในโครงการ “ผีเสื้อสื่อรัก Butterfly in love” ณ อาคารอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 โดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน อาจารย์ ดร.รุจ มรกต หัวหน้าโครงการอุทยานผีเสื้อ กล่าวว่า“โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อุทยานผีเสื้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ผีเสื้อเป็นสื่อกลางให้ประชาชนรัก หวงแหนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้สิรินธรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นที่รู้จักแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และใช้อุทยานผีเสื้อเป็นแหล่งนันทนาการรับใช้สังคม

7

โดยเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลแห่งความรักและครอบครัวซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดโฟล์คซองเพลงรัก การประกวดภาพถ่ายคู่รัก การประกวดคู่รักคู่ซี้แห่งปีไม่จำกัดเพศและวัย การประกวดกามเทพตัวน้อย การจัดสถานที่ถ่ายภาพของบุคลทั่วไป คู่รัก เพื่อนรักและทุกๆ คนที่มีความรักพร้อมนี้ยังเปิดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกมส์สันทนาการและการออกร้านของที่ระลึกเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเข้าชมอุทยานผีเสื้อห้อไทยศึกษานิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 น.”

8
กิจกรรมไฮไลท์ในวันแรกคือการจดทะเบียนคู่สมรสภายในโดมผีเสื้อเป็นครั้งแรกและการปล่อยผีเสื้อสื่อรัก โดยปลัดสำนักงานทะเบียนนครราชสีมา คุณจันทร์จิรา กามนต์ และคุณศิริมา นวฤทธิศวิน ได้เดินทางมาทำพิธีจดทะเบียนสมรสให้ มีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 200 คน หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่บ่าวสาวได้ทำการปล่อยผีเสื้อสื่อรัก ซึ่งในช่วงของการปล่อยผีเสื้อสร้างเสียงชื่นชมต่อคู่บ่าวสาวพร้อมเสียงปรบมือจากสักขีพยานดังไปทั้งโดม สร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความสุขแก่คู่บ่าวสาวและทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในปีนี้เป็นการจัดครั้งแรกถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ในปีหน้าจะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการผีเสื้อสื่อรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาเที่ยวชมความสวยงามพร้อมได้รับความรู้ด้านแมลงและสภาพแวดล้อม และยังเป็นการแบ่งปันความสุขแบ่งปันความรักและแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่ทุกคนอีกด้วย”

สำหรับอุทยานผีเสื้อ มทส. สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ในงานเกษตรและอุตสาหกรรมโลก (World Tech’95 Thailand) หลังเสร็จสิ้นงานก็ยังคงเปิดให้ชมและเป็นแหล่งฝึกงานศึกษาดูงานเยี่ยมชมของนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปมาถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความสนับสนุนและเห็นว่าเป็นโครงการที่จะปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติของเยาวชนประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ถูกต้องดีงามในการพัฒนาประเทศพร้อมไปและให้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านทางการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงวงจรชีวิตจริงของแมลง ทางด้านชีววิทยา พฤติกรรม ความเป็นประโยชน์และโทษ ฯลฯ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสร้างความประทับใจความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะสูญหายและถูกทำลายไปตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกระดับ นับว่าเป็นอุทยานผีเสื้อแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังคงเป็นแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถรักษาสภาพเดิมไว้ให้ทุกคนชมและศึกษาได้นานที่สุด

การให้บริการ / จัดกิจกรรม
  1.บริการนำชมมีนิทรรศการแมลงซึ่งจัดแสดงทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์บรรยายให้คำแนะนำและตอบคำถาม
   2.บริการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อ โดยจัดกิจกรรมแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
  3.รับจัดนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่องแมลงผีเสื้อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับทุกหน่วยงานของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่
   4.ให้บริการฝึกงาน ฝึกอบรม และฝึกเป็นวิทยากร สำหรับผู้ที่สนใจ เรื่องแมลงและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
   5.เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการต่าง ๆ และโดมผีเสื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นการจัดกิจกรรมแบบมีวิทยากรบรรยายภาพรวม คิดค่าใช้จ่าย 10 บาท ต่อรอบ/คน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง)และแบบมีวิทยากรบรรยายพร้อมกิจกรรมประกอบฐานความรู้ คิดค่าใช้จ่าย 50 บาทต่อคน/รอบ(ใช้เวลา3ชั่วโมง) ผู้สนใจติดต่อได้ที่อุทยานผีเสื้อ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-4850 ในวันและเวลาทำการ               

ส่งข่าวนี้ไปยัง: Digg this story Digg Facebook Share Facebook

ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):

โพสแสดงความเห็นของคุณ comment
กรุณาใส่รหัสตามภาพที่เห็น:
หมวดหมู่
หัวข้อข่าวนี้ไม่ระบุหมวดหมู่
ให้คะแนนระดับความนิยม
5.00
ais adv